VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET

För Folkets Hus Göteborg (”Folkets Hus”) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att Folkets Hus behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat hur Folkets Hus behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland att Folkets Hus skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Folkets Hus har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

 

INTEGRITETSPOLICY

SÅ HÄR BEHANDLAR Folkets Hus Dina personuppgifter

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Folkets Hus behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Byggnadsföreningen Folkets Hus i Göteborg u.p.a., org.nr. 757200-5796 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Folkets Hus dina personuppgifter?

Folkets Hus samlar in personuppgifter om dig som du lämnar till oss när du är eller önskar bli lokalhyresgäst hos Folkets Hus, bokar konferenser, köper eller beställer biljetter och produkter till event som vi erbjuder, anmäler dig till nyhetsbrev samt i övrigt använder dig av våra tjänster.

Folkets Hus kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från Skatteverket, Kronofogden eller andra offentliga källor.

 

Vilka personuppgifter behandlas?

Folkets Hus behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, önskemål om specialkost, särskild information som du lämnar om dina personliga behov vid platsbokning till evenemang, bankuppgifter, CV, personligt brev och/eller annan information som du lämnar till Folkets Hus eller som i övrigt är nödvändig för att Folkets Hus ska kunna fullgöra sina åtaganden och service gentemot dig.

Varför behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Folkets Hus för bland annat följande ändamål:

 • för att kontakta dig,
 • för att fullgöra våra åtaganden och service gentemot dig,
 • för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
 • för att hantera och administrera bokningar av konferenser, föreställningar, seminarier och event,
 • för att skicka relevant information och erbjudanden om Folkets Hus olika tjänster och arrangemang såsom föreställningar och seminarier samt att skicka nyhetsbrev,
 • för att följa upp deltagande vid konferenser och evenemang,
 • för att använda som underlag vid fakturering eller för att kunna ta betalt för våra tjänster via vår digitala bokningsplattform,
 • för att hantera och administrera arbetsansökningar och
 • för att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen.

För dig som lokalhyresgäst kan Folkets Hus dessutom komma att behandla personuppgifter för följande och motsvarande ändamål:

 • för att kontakta dig,
 • för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som lokalhyresgäst,
 • för att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster,
 • för att administrera och genomföra ditt hyresförhållande,
 • för att hantera och administrera dina serviceärenden och
 • för att hantera dina hyresbetalningar.

När har Folkets hus rätt att behandla dina personuppgifter?

Folkets Hus har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Folkets Hus åtagande gentemot dig, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Folkets Hus. Folkets Hus kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Folkets Hus och Folkets Hus personuppgiftsbiträden. Folkets Hus lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer, bolag eller myndigheter om Folkets Hus inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Folkets Hus vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Folkets Hus överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Folkets Hus dina personuppgifter?

Folkets Hus sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Folkets Hus ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Folkets Hus har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Folkets Hus kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Folkets Hus behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag information, rättning av felaktiga personuppgifter eller radering av personuppgifter skickas till Folkets Hus Göteborg, Olof Palmes plats 3, 413 04 Göteborg.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

Hur skyddas dina uppgifter?

Folkets Hus arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies

Folkets Hus webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Du kan läsa mer om användningen av cookies och vilka typer av cookies som på vår webbplats www.folketshusgoteborg.se

Uppdatering av denna integritetspolicy

Folkets Hus gör löpande uppdateringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.folketshusgoteborg.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du HÄR!

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 24 maj 2018.